posvetovalnica novo mesto

Svetovanje in pomoč otrokom in mladostnikom

Osnovno in najpomembnejše delo strokovnih delavk Svetovalnega centra je strokovno svetovanje oz. strokovna specializirana individualna in/ali timska obravnava razvojnih težav in razvojnih odklonov, učnih težav, psihosocialnih, čustvenih, vedenjskih in družinskih težav pri svetovancih.

Svetovalna dejavnost je namenjena predšolskim otrokom, osnovnošolski populaciji, mladostnikom (srednješolcem, študentom) ter njihovim staršem oz. družinam in vzgojiteljem, učiteljem, pa tudi širši odrasli populaciji.

Svetovalna dejavnost vključuje delo Z in ZA svetovance, kamor sodi diagnostika (pedagoško – psihološka ocena), svetovanje, korekcija, pisanje poročil, priprava didaktičnega materiala, delovnih listov, učnega gradiva in ostalih pripomočkov za obravnavo, različne oblike razvijanja raznih spretnosti in veščin ter povezovanje z otrokovim oz. mladostnikovim okoljem (dom, vrtci, šole, zavodi in drugo). Svoje delovne naloge opravljamo v večini v ustanovi (Posvetovalnici), po potrebi (v dogovoru s šolami in vodstvom zavoda) pa tudi na terenu (v vrtcih, šolah).

KOMU LAHKO POMAGAMO?

Pomagamo otrokom in mladostnikom, ki:

  • doživljajo čustvene stiske (so sramežljivi, razdražljivi, plašni, žalostni, osamljeni…);
  • s težavo uravnavajo svoje vedenje (so impulzivni, hitri, nasilni …);
  • imajo odkrenljivo in kratkotrajno pozornost;
  • imajo (splošne ali specifične) učne težave: pri branju, pisanju, računanju;
  • težko sledijo navodilom in pravilom odraslih avtoritet,
  • se srečujejo z odklonilnimi oblikami vedenja (samopoškodbeno vedenje, motnje prehranjevanja, težave v odnosih z vrstniki, uživanje prepovedanih substanc …);
  • so odvisni od sodobne tehnologije;
  • imajo nizko samopodobo in nerazvito samospoštovanje; * se ne razumejo s starši, učitelji, vrstniki …

Financiranje in sofinanciranje SCOMS

Poleg ustanoviteljice in glavnega financerja Mestne občine Novo mesto našo dejavnost sofinancira še 14 občin: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Škocjan, Šentjernej, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Sodelovanje z drugimi institucijami

Sodelovanje z drugimi institucijami poteka kontinuirano, največkrat glede na potrebe v zvezi z obravnavanimi učenci in dijaki.

40 let posvetovalnice Nm

2024© Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto

izdelava: abeone.si